Zarząd

Prezes Zarządu – Daniel Nowak

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji – uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie. Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub statucie, innym organom Spółdzielni a w szczególności:
  1.  podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
  2. podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem własności domów lub lokali oraz zawierania umów o Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży oraz o budowę tych lokali,
  3. sporządzania projektów planów gospodarczych,
  4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  5. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  6. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Zebrania Przedstawicieli Członków,
  7. ustalenie porządku obrad na Zebranie Przedstawicieli Członków, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej,
  8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, do wysokości określonej przez Radę Nadzorczą,
  9. udzielanie pełnomocnictw,
  10. zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań Przedstawicieli Członków,
  11. współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.
 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej.

Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Renata Maliszewska

2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Katarzyna Sułecka

3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Barbara Namyślak

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych,

2) nadzór i kontrola działalności poprzez:

 1. a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 2. b) dokonywania okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 3. c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz występowanie z nich,

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6) składanie Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy takich czynnościach, do reprezentowanie Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

8) wybór i odwołanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,

9) uchwalanie regulaminu Zarządu,

10) uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych do własności Zebrania Przedstawicieli Członków,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,

12) zwoływanie Zebrania Przedstawicieli Członków w warunkach określonych w statucie,

13) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie z rejestru członków Spółdzielni,

14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawieni wyników z lustracji najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli Członków,

15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

16) podejmowanie uchwał w związku z badaniem sprawozdania finansowego pod względem rzetelności i prawidłowości,

17) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni,

18) uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokale mieszkalne, użytkowe (w tym garaże) i domy jednorodzinne,

19) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,

20) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

21) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,

22) uchwalenia regulaminu określającego zasady uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,

23) uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,

24) uchwalanie regulaminów organizowania wszelkich przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,

25) określenie lokali do wynajmu i określenie kryteriów wyboru najemców,

26) podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,

27) uchwalenie regulaminu zmiany mieszkań,

28) uchwalenie regulaminu budowy i użytkowania garaży.

 1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi oraz dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Zebraniu Przedstawicieli Członków.
 3. Rada Nadzorcza może powoływać inne organy (spośród członków Spółdzielni) komisje stałe lub czasowe, które mają na celu polepszenie warunków utrzymania zasobów spółdzielni oraz zasad współżycia sąsiedzkiego.

 

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.

Do wyłącznej własności walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, podziału Spółdzielnia lub jej likwidacji,

8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji,

9) uchwalanie zmian statutu,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie,

11) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków i regulaminu Rady Nadzorczej ,

13) podejmowanie uchwał w sprawach wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz określenie zasad gospodarki finansowej tych osiedli,

14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

15) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

16) uchwalanie zasad organizacyjno finansowych dla inwestycji realizowanych w celu sprzedaży mieszkań